Østrup Skeby Gerskov Kirke Hellevad-Ravsted-Egvad Sogne

 
 

 

   
     
 

Hellevad - Ravsted - Egvad Sogne

 

Påskehilsen

 

Dagene fra Palmesøndag og frem til Påskedag er fra gammel tid blevet kaldt ”Den stille uge”. Betegnelsen stammer fra en tid, hvor alting i Danmark var lukket ned i disse dage: butikker, biografer, forlystelsessteder og meget andet.
I stedet blev man opfordret til at være stille – gøre sig en eftertanke, vende blikket indad, besinde sig på sit liv og forsøge at finde fodfæste i en tilværelse, der ofte kan forekomme kaotisk og usikker. Og fremfor alt: forberede sig. Åbne sig for de begivenheder, som dagene ruller op for os.

Lige nu – i Påskeugen 2020 – er samfundet også lukket ned, blot på andre måder, og på grund af en ondartet virus.
Tilmed holder alle vore danske kirker lukket, fordi smittefaren anses for at være for stor.
Det føles meget trist. Først og fremmest fordi denne højtids begivenheder er helt centrale i vores trosliv. Og vi har brug for at være sammen i vore kirker for i fællesskab at blive mindet om, hvad der er det væsentligste for os både i liv og i død.
Vi har brug for at blive styrket i troen på, at hvad der end sker os, så er vi dog i gode hænder – i Guds gode hænder.

 


For mit eget vedkommende har jeg i lang tid glædet mig meget til at fejre Påske med alle jer i Ravsted og Hellevad og Egvad sogne. Derfor er jeg ked af, at dette ikke lader sig gøre. Jeg havde sådan glædet mig til at være sammen med jer omkring alle de stærke tekster, bønnerne, nadveren og vore umådeligt dybe og indholdsmættede salmer.
Derfor beder jeg jer modtage denne lille hilsen, hvor jeg vil forsøge kortfattet at sætte ord på de skelsættende begivenheder, som netop hører ”Den stille uge” til.

 

Palmesøndag
Jesus er ved at nærme sig afslutningen af sit forholdsvis korte menneskeliv (33 år). Han sætter sig op på ryggen af et æsel og rider ind i hovedstaden Jerusalem, idet Han – som en konge – lader sig hylde og tiljuble af folket.

Et af historiens mest mærkværdige kongeindtog.
Det er ikke politisk magt, Han er ude efter. Derimod udviser Han en påfaldende ro og sagtmodighed, som er fremmed for enhver form for menneskelig magtdemonstration.
Uforfærdet og sagte i modet styrer Han lige ind i løvens gab. Endda frivilligt.
Hermed viser Han, at den magt, som Han i øvrigt hele sit liv har ladet strømme igennem sig, er af en anden verden.
Der er himmelvid forskel på menneskelig magt og så den magt, som Gud i det skjulte lader strømme ind i vores hverdag.

 

Mandag – tirsdag – onsdag
Disse tre dages begivenheder har vi ikke kronologisk styr på.
Vi ved, at Jesus helbreder mange syge mennesker. Og Han foretager en ”tempelrensning”. For ”templet er et bedehus – ikke en røverkule”, som han udtrykker det.
Denne handling er først og fremmest symbolsk. Dybest set er det os mennesker, han taler om, som ”templer”. Han vil gerne se os rensede indvendigt. For som Guds skabninger er vi oprindeligt tænkt som små ”bedehuse”, der i vores hverdag henter liv og styrke direkte fra Gud.

 

Skærtorsdag
”Skær” er et gammelt dansk ord, der betyder ”ren”.
Skærtorsdag handler om noget med renhed eller renselse.
Ved denne dags aftensmåltid rejser Jesus sig pludselig op og giver sig til at række brød og vin frem til sine venner med ordene: ”Dette er mit legeme, spis det!” – og: ”Dette er mit blod, drik det!”
Hermed er nadvermåltidet for alle kommende slægter blevet indstiftet.
Dybest set er nadveren et mysterium. Dette måltid kan ikke forstås med hjernen. Det må gribes af hjertet.
Men så meget kan vi sige: hos den, der deltager i måltidet, sker der en indre renselse.
Der er så meget, vi mennesker kan have brug for at få renset ud i: vrede, had, fordomme, misundelse, frygt, skyldfølelser, mismod, negative tankemønstre…..al den slags, der er med til at berøve os den helt store livsglæde.
Når vi tager del i dette nadvermåltid, foretager Jesus en renselse indeni os, hvorved han befrier os fra alt det, der hæmmer os i en sand livsudfoldelse. Ja, endnu mere: det bliver sagt til os – så vi både kan smage og føle det – at der ikke mere er noget, der skiller os fra Gud.
I nadvermåltidet smelter Gud og menneske sammen.
Når vi deltager, forenes vi med Ham og med hinanden i et ubrydeligt fællesskab.

 

Langfredag
En meget lang og yderst pinefuld og mørk dag, hvor Jesus –  efter et langt forhør ”fra Herodes til Pilatus” – tornekrones, mishandles, hånes og ydmyges på alle tænkelige måder.
Og det ender med den grusomme henrettelse på Golgata og en skyndsom begravelse.
Langfredagens begivenheder er fortællingen om et menneske, der med åbne sanser går ind i det dybeste mørke, vi kan tænke os – ja, ind i dødens gruopvækkende mørke.
Men Langfredag er samtidig billedet på den Gud, der ikke viger tilbage for dette mørke, men frivilligt bevæger sig ind i det for at være sammen med mennesker, også når vi er dér – i vort eget mørke.

 

Påskemorgen – søndag
Allerede ved daggry står nogle kvinder ude ved graven. De er kommet for at salve den døde krop, sådan som det var skik i Israel på den tid. Dette kunne de ikke nå forleden på grund af sabbatsreglerne.
Men – DE FINDER GRAVEN TOM !

Dette er Påskens lysende budskab:  GRAVEN ER TOM – KRISTUS ER OPSTANDEN – HAN ER LYSLEVENDE !
Alt, hvad han har sagt, er altså sandt og står til troende.
Når Han f.eks. siger, at ”den, der tror på mig, skal leve, om han end dør”, så vil alene et sådant udsagn være tilstrækkeligt for os at leve på i vores hverdag.
For det er jo i det daglige, vi har brug for kraft og mod til de opgaver, vi dér stilles overfor. Det er i vores dagligdag, vi kommer ud for noget der er svært, somme tider så svært, at vi ikke synes, at vi kan bære det alene.
Men også dér vil Han være ganske nær ved os.
Være vores ledetråd. Være vort livs lys.

 

Derfor er det da heller ikke opstandelsen som en teoretisk mulighed, vi tror på. Nej, vi tror på den opstandne selv !
Vi tror på Ham som en særdeles levende virkelighed.
Hvad Han har fortalt om Gud, Hans og vores himmelske Far, hvad Han har sagt og vist os om kærlighed og tilgivelse og evigt liv, om det usynlige Gudsrige, om dets nærhed og om at hver eneste af os er omgivet af al denne guddommelige godhed – alt sammen står det til troende. Vi kan have fuld tillid til det, leve og dø på det.

Med Påskemorgens opstandelse har livet som menneske dybest set fået en helt ny tone.
Der findes en kraft, der sprænger sig vej, også hvor alle veje og udveje synes spærrede.
Det er den kraft, vi henter i vort hjertes bedehus – vort indre tempel – dér, hvor Guds Ånd virker.
Alting, også dit og mit liv, kan ses i et helt nyt lys.
Gud kaster sit lys ind over hver enkelt af os.
Og han følger med os. HELE VEJEN ! Helt ind i sin evighed.

 

Kære alle sammen i Ravsted og Hellevad og Egvad sogne, hermed ønskes I en rigtig GLÆDELIG PÅSKE !
                                                                                  Frederik Birkler

                                                                           

 

 

 

Seneste nyt:

 

 

På grund af Corona-situationen er gudstjenesterne aflyst, indtil situationen er under kontrol og kirkerne igen får lov til at åbne.
Så pas godt på jer selv og andre.
God påske til jer alle og følg med på de virtuelle medier.
 

 

Konfirmationen flyttes pga. Corona virus:

 

 

 

Den nye dato er søndag 30. august 2020 kl 10

 

 

 

Præsten vil kontakte konfirmanderne om yderligere detaljer.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Birger M. Wollesen

 

Hellevad Menighedsråd
 
___________________________________________________

 

 

 

 

 

OPDATERET VEJLEDNING FRA BISKOPPERNE onsdag den 18.03

Regeringens nye tiltag, der blev præsenteret i går, har også stor betydning for kirkerne. Biskopperne arbejder tæt sammen med Kirkeministeriet for at håndtere situationen. VI opfordrer alle til at tage ansvar for at bryde smittekæderne. Læs og følg nedenstående – og pas på jer selv og hinanden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. I langt de fleste tilfælde forventes dåbsforældre og brudepar derfor at ønske handlingen udsat, hvilket er vores og Kirkeministeriets anbefaling.

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm. Der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand, og at krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det vil sige, at der skal være en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke mv. Vi opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt. Dette er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering og meddele det præcise antal max deltagere med opslag på kirkedøren.

Kirketjener/graver og præst skal begge stå ved døren og sammen sørge for, at kun det fastlagte antal deltagere får adgang til kirken.

Biskopperne peger på under den nuværende epidemi undtagelsesvist at anvende begravelsesformen ”jordpåkastelse efter kremering”.

 

Vi opfordrer til, at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.

 

Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem. Følg sundhedsmyndigheders generelle anbefalinger i forbindelse med besøg i private hjem.

 

 

Sognepræst søges!

 Læs mere her.                                       

                             

                                      

                                                           ___________________________

 

                                                                         

 Det nye pastorat Hellevad-Ravsted-Egvad.

 

Vi har jo i et stykke tid prøvet at få stillingen som præst i Hellevad-Egvad besat, det har ikke været mulig. En af grundene er at der er stor mangel på præster og stillingen kun er en 75% stilling. Vi søgte ad to gange men uden held.

Så er situationen sådan at Åbenrå provsti skal sparre 0,75 præstestilling og præsten i Bylderup og Ravsted havde sagt op. Så var der en ny situation og opgave for Biskop Marianne Christiansen, som hun skulle få til at gå op.

Vi var til et stort fælles møde med Burkal, Bylderup, Ravsted, Egvad og Hellevad, hvor hele situationen blev diskuteret og endevendt. Derpå gik Biskoppen hjem med alle disse input for at tage en beslutning.

Resultatet blev så Bylderup-Burkal blev et pastorat og Hellevad-Ravsted-Egvad blev et pastorat.

Det resulterede så i at nu havde vi mulighed for at få en 100% præstestilling. Det var nok den løsning som kom tættest på alle de forskellige ønsker.

Lige lidt fakta oplysninger 2019:   Indbyggere / Folkekirkemedlemmer

                                  Burkal                    1.731      /        1.221

                                  Bylderup                 927        /         730

                                   Ravsted                   976       /         765

                                   Hellevad                  964       /          806

                                  Egvad                         426      /          367

Hvis vi så vil se på hvordan det forholder sig i Åbenrå provsti med folkekirkemedlemmer pr. præst ser det sådan ud med en beskæring på 0,75 præstestilling:

                                                                   Indbyggere / Folkekirkemedlemmer

             Åbenrå provsti gennemsnit       2974          /       2310

             Burkal-Bylderup                           2658           /       1951

             Hellevad-Ravsted-Egvad             2366          /         1938

Dvs. at på den måde holder vi gennemsnittet i provstiet.

Det her var så lige en teknisk forklaring.

Men vi i de tre menighedsråd er alle indstillet på at få et godt samarbejde i gang og så håber vi på at kunne få stillingen besat med en ny præst som vil få Hellevad præstegård som bopæl.

Så nu ser vi frem til en del møder sognene imellem for at få alle brikker på plads.

Men vi er rigtig glade for at vi kan få en 100% præstestilling nu.

Vi håber på at få udarbejdet et stillingsopslag i september og så med lidt held en ny præst i januar eller februar 2020.

Vi håber at vi i næste nummer af Sogne Nyt kan komme med yderlige informationer.

Hellevad og Egvad menighedsråd

Jes Iversen og Birger M. Wollesen

 

Konfirmander

Hvad sker der med konfirmanderne i denne periode? Konfirmander fra Hellevad og Egvad skal gå ved Robert Andersen i Hjordkær indtil vi har fået stillingen besat. Tak til Robert for at han har sagt ja til denne opgave.

                                                                                 ___________________

 

                        Fyraftenskoret og Børnekoret har fået ny korleder

                  Den nye korleder er Elsebeth Klara-Sofie Birkblad, Elsebeth er uddannet folkeskolelærer og har virket på forskellige skoler. Hun har undervist i musik og samspil samt arrangeret diverse skolekoncerter. Hun har også en stor erfaring inden for det kirkelige, hvor hun har virket som kirkemusiker og korleder, i forskellige kirker. Uden for kirken har Elsebeth haft forskellige kor så som Toftlund koret og Sønderjysk Kor.

Elsebeth har en god og bred erfaring inden for kor og korledelse. Så vi håber på et godt og frugtbart samarbede. Velkommen til.

TAK til Tina for et godt og behageligt samarbejde.     (Se under kor og aktiviteter!)

 

  Hellevad Menighedsråd 

                                                _______________________  

  

 

  

 

 

 

 

 

   Se flere billeder her.                                  

__________________________   

                                                                                       

3 drenge fra Gospel teens sang to sange om de tre vise mænd. ( Foto: Janne Sølvsten 

 

 

 

  Se flere billeder her.                                  

__________________________

 

 

                     

Reformationsjubilæet 2017 i Aabenraa

 

Provsti

 

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev det symbolske startskud til reformationen, som får verdenshistorisk betydning og som især får betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

Aabenraa provsti fejrer reformationsjubilæet med en række arrangementer bl.a en foredragsrække på Aabenraa bibliotek.

Se oversigten over arrangementer her.

 

På Haderslev stifts hjemmeside kan man se en oversigt over arrangementer i stiftet. Tryk her

__________________

 

  

Billeder fra genåbningen af Hellevad Kirke

 

 

Klik på billedet for at se mere.

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

Bjælke med konfirmandernes navne.

 

 

 

Her ses navne på de konfirmander, som blev konfirmeret i Egvad kirke 1. maj  2016. De hører egentlig til Hellevad sogn, men kirken var under restaurering i deres konfirmandtid.

 

Inskriptionen er skrevet på en saks på et af spærene på kirkens skibs loft.

Saksen er en af tømmerdelene i nogle af spærene.

 

Inskriptionen er malet med pensel med metalmaling, som kan holde mange, mange år.

Det skal gerne kunne læses på dagen for konfirmandernes guldkonfirmation og på deres oldebørns konfirmationsdag.

 

___________________

   

 Telegram med tegning af Egvad Kirke...

 

 

 - kan købes ved henvendelse til
Gunnar Petersen, Nr. Hostrupvej 25, Nr. Hostrup, tlf. 74669291, gunnar64@live.dk
Pris 30,-kr.pr.stk.        10 stk. for 250,-kr
Beløbet går ubeskåret til støtte til Nr. Hostruphus
 
Egvad menighedsråd

 

                Sjæleringning for de faldne i

          Første Verdenskrig, i Egvad kirke.

 

Frem til 100-året for fredsslutningen d. 11. november 1918 vil vi mindes og markere de faldne fra vores sogn.

På dødsdagen for den enkelte faldne vil vi ringe sjæleringning kl. 11.30 til kl. 12 med kirkens klokker.

Endvidere vil vi fra kirkens side lægge en buket på et familiegravsted,

hvis der er et sådant, eller ved mindestenen udenfor kirkegården i Egvad.

Slægtninge til de faldne vil modtage et brev fra menighedsrådet med angivelse af navn og dødsdagen.

Liste over de faldne vil kunne findes her.

                          ___________________

 

                                         

 

 

 

 

 

    

     

 

HELLEVAD KIRKE: 

 15. marts kl. 9.00 Frederik Birkler

  Efter gudstjenesten er der 

             kirkekaffe 

 22. marts kl. 10.30 Frederik Birkler

 

    EGVAD  KIRKE   

 15. marts kl. 10.30 Frederik Birkler 

 29. marts kl. 9.00 Frederik Birkler                                 

     RAVSTED KIRKE  

 22. marts kl. 9.00 Frederik Birkler

 29. marts kl. 10.30 Frederik Birkler

 

 

      _____________________

         

  

     FYRAFTENSKORET

 

 

 

  Børnekoret